PETROVCI - Pod pokroviteljstvom Općine Bogdanovci, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Saveza Rusina Republike Hrvatske KUD "Joakim Hardi“ Petrovci" 28.12.2019. u Domu kulture sa početkom u 19.00 sati organizirao je BOŽIĆNI KONCERT pjesama i plesova u prigodi 100. OBLJETNICE ORGANIZIRANE KULTURNE DJELATNOSTI. Pored domaćeg KUD Joakim Hardi nastupila je i OŠ Antun Bauer PŠ Petrovci rusinski odjeli, i KUD Osif Kostelnik iz Vukovara. Poslije programa organiziran je domjenak za sve goste i sudionike

Rusini u Petrovcima pripadaju rusinskom življu koje je Austrija krajem prve polovice 18. stoljeća naselila u opustošenu Bačku (Ruski Krstur i Kucuru) posle turskog povlačenja sa tog područja, a računa se početkom 1831 g. a neki autori tvrde da je to bilo i prije između 1774 do 1810.

Rusini su imali dva razdoblja u razvoju:

I. Borba za svoju samobitnost 1745 -1918. god i

II. Nacionalni i prosvjetni preporod i kulturni razvoj 1919 - 2019.

Prvi period, ako je rijeć o Rusinima u Petrovcima može se podijeliti na dva dijela:

1. razdoblje do 1833.godine, koji je po svim parametrima identičan sa žvotom Rusina Ruskog Krstura, Kucure.

2. razdoblje od 1833. do 2019. god. za koji je karakterističan samostalni ekonomski razvoj novonaseljenog područja i kulturni razvoj uz nastojanje da se održi neprekidna kulturna veza sa Ruskim Krsturom kao rusinskom maticom. U Petrovce na imanje Vukovarskog grofa Elca, Rusini se počinju naseljavati 1833. godine. Najsigurniji podatak je da je 1835. godine u Petrovcima živjelo 135 Rusina. To je bilo dovoljno da se 1837 osnuje župa Grko-katoličke crkve, Križevačke biskupije. Do 1848 g. nema podataka o Rusinskoj školi u Petrovcima, tek od 1.travnja 1849.g. Rusinima u Petrovcima nije bilo lako. Ekonomska struktura rusinskog žvlja u odnosu na narode u čijim sastavu su živjeli, bila je nepovoljna. Izuzev malog postotka srednje imućnih poljopprivrednih domaćinstava, ostali su bili najamni radnici na velikim gazdinstvima, kojih je više bilo na tom području, sa znatnim brojem inkvilina i subinkvilina, ali u toj sredini ih je održala vjera i uporan i vredan rad. Zahvaljujuči materijalnoj proizvodnji Petrovci razvijaju i komunalnu infastrukturu. Organiziranjem Mjesnog odbora 1964 neprestano se uplaćuje prirez i ulaže se u investiranje: betoniranje nogostupa sa dviju strana ulica, uvedena je električna energija 1957. godine. Asfaltirana je cesta Petrovci – Vukovar 1973.g. u dužini od devet kilometara, a 1974 uveden je i mjesni vodovod sa svojim bunarom. Za sve te aktivnosti Mjesni odbor je dobio visoka priznanja o svojim aktivnostima i 1. mjesto u takmičenju Mjesnih odbora u bivšoj vukovarskoj općini 1975.g. Na prosvjetnom i kuturnom planu kulturno-prosvjetnog i umjetničkog rada u mjestu Petrovcima možemo podijeliti 

- Rad u organizaciji RNPD - Filijala Petrovci, 1919 -1941;

- Rad u okviru Rusinske matice, 1945 - 1948;

- Rad kulturnog družtva u okviru organizacije Narodnog fronta 1949 - 1950;

- Rad u okviru KPD "Jakim Hardi"1950 - 1991;

- Rad u okviru KUD "Jakim Hardi" 1995 - 2019.

Rad i komunikacija u svim periodima odvijali su se, pretežno, na rusinskom jeziku. Kulturno-prosvjetni i umjetnički sadržaji organizirani su u radu po sekcijama. U tijeku obrađenog razdoblja radile su slijedeće sekcije: zbor, folklorna sekcija (sekcija izvođača narodnih rusinskih i drugih plesova), solo pjevanje, grupe pjevača (dueti, kvarteti, kvinteti…), kazališna sekcija, literarna sekcija, glazbena sekcija i dr.