Skupština Saveza najviše je izborno tijelo Saveza.

Broj članova skupštine je 23:

  • Mikluševci - 4 delegata,
  • Petrovci – 5 delegata,
  • Vukovar – 5 delegata,
  • Osijek - 2 delegata,
  • Vinkovci – 2 delegata,
  • Zagreb – 2 delegata,
  • Rijeka -2 delegata (1+1),
  • Rajevo Selo – 1 delegat.

Za svaki saziv Skupštine članice Saveza verificiraju svoje dosadašnje predstavnike u Skupštini Saveza odnosno na mjesto dosadašnjih, zbog njihove odsutnosti ili drugih razloga nemogućnosti obnašanja ove dužnosti, imenuju njihove zamjene.